Page 74 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

A la zona privada, s’allotja una funcionalitat que permet analitzar els indicadors de la incapacitat temporal per contingències comunes i contingències professionals d’una organització i generar informes, de manera automatitzada. Aquesta mateixa aplicació mostra les dades brutes i els principals indicadors d’absentisme per contingències comunes de l’entitat consultada, refecteix la seva evolució en el temps i les compara amb el conjunt d’empreses d’MC MUTUAL. Segons la informació disponible, l’anàlisi també pot incloure altres variables, com l’edat, el gènere o la distribució geogràfca, que permetin identifcar com es distribueix l’absentisme en una organització.

SERVEI DE TELETRADUCCIÓ

Amb l’objectiu de garantir una atenció sanitària adequadaa tota la sevapoblacióprotegida, fns i tot a aquells treballadors que no disposaven d’un coneixement sufcient de la llengua espanyola per mantenir una conversa amb l’equip sanitari que els atenia, MC MUTUAL va posar a la seva disposició un servei telefònic de Teletraducció, amb intèrprets natius, disponibles les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Un servei de traducció directa en 79 idiomes.

SUPORT A LA INVESTIGACIÓ I GENERACIÓ DE CONEIXEMENT

INVESTIGACIÓ

El Pla de qualitat sanitària d’MC MUTUAL té en compte en les seves línies estratègiques “Potenciar la capacitació i desenvolupament dels professionals, així com la generació i difusió del coneixement”. En el marc d’aquesta estratègia, l’entitat fomenta la difusió del coneixement científc generat des d’MC MUTUAL i edita, anualment, una Memòria científca que es pot consultar a www.mc-mutual.com.

L’entitat també compta amb un Comitè Científc Sanitari, que coordina les activitats en què participen els professionals sanitaris de l’organització i garanteix la qualitat tècnica i científca de la seva projecció externa.

De l’actuació dels professionals sanitaris el 2015, cal destacar la participació de 77 persones en 22 esdeveniments científcs; l’exposició de 26 comunicacions orals i 20 pòsters; la intervenció

74

Page 74 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »