Page 71 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

ACTIVITAT SOCIAL

Per a MC MUTUAL l’atenció de les persones no es basa, únicament, a recuperar la seva salut, també inclou la prevenció, per evitar que ocorrin els accidents, i el foment del seu benestar. I, per garantir-ho, compta amb el servei de treball social i les prestacions especials.

En el marc d’aquesta assistència social, MC MUTUAL facilita, als treballadors lesionats, la reincorporació al seu medi social o laboral quan, a causa d’una nova situació, derivada d’un accident de treball o una malaltia professional, necessiten informació o orientació social.

El 2015, l’entitat va seguir incorporant nous professionals a l’equip de treballadors socials de l’entitat. Així, l’organització va comptar amb més presència a tot el territori espanyol i va permetre incrementar el nombre de casos atesos, 3.731, i el de visites efectuades a treballadors protegits en un 24%. D’aquestes, les primeres visites van créixer un 13% i les de seguiment, un 30%.

PRESTACIONS ESPECIALS

Les prestacions especials concedides per MC MUTUAL també van registrar un creixement respecte a exercicis anteriors. El 2015, es van concedir 348 prestacions, per un import total d’1,2 milions d’euros.

Les prestacions especials són ajudes econòmiques, de caràcter potestatiu, que van dirigides als treballadors de les empreses mutualistes, professionals autònoms adherits i als seus drethavents que es trobin en estats o situacions concretes de necessitat, quan han patit un accident de treball o estan afectats per una malaltia professional.

La seva quantia la determina la Comissió de Prestacions Especials, en funció de la sol·licitud presentada, l’estat de necessitat del treballador o el benefciari, i la disponibilitat de pressupost.

71

Page 71 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »