Page 60 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

ACTIVITAT SANITÀRIA I SOCIAL I

IMPACTES EN QUALITAT SANITÀRIA

La prestació d’una atenció sanitària de qualitat va ser una de les principals línies d’actuació de l’organització, en l’exercici 2015. MC MUTUAL és una Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, les funcions de la qual, encara que diferenciades, totes estan encaminades a millorar el benestar i la salut de la població activa del nostre país i, per tant, la major part de la seva actuació té impacte en la qualitat sanitària.

QUALITAT SANITÀRIA: ACTUACIONS DESTACADES

MC MUTUAL compta amb un Pla de qualitat sanitària que té com a objectiu aconseguir una pràctica clínica i avaluadora excel·lent en l’atenció al pacient. El 2015, l’entitat

va seguir executant les línies marcades en aquest pla, fomentant la participació dels professionals en la seva gestió, potenciant la seva capacitació i desenvolupant i impulsant la difusió del coneixement científc, acumulat en l’organització, a tota la societat. L’aplicació del pla permet l’execució d’una activitat sanitària més segura per als pacients, a la vegada que crea la cultura, organització i metodologia necessàries per desenvolupar la qualitat i la millora contínua.

Un instrument estratègic que permet a MC MUTUAL garantir l’excel·lència en l’atenció sanitària que presta a la seva població protegida i que comprèn totes les activitats que porta a càrrec en aquest àmbit, tant als centres propis com als compartits i concertats.

60

Page 60 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »