Page 54 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

2014 2015

Nombre casos risc durant l’embaràs 5.725 6.146 Import satisfet 26.023.153 28.037.189 Nre. casos risc durant la lactància natural 24 14 Import satisfet 195.151 125.014

TOTAL CASOS 5.749 6.160 TOTAL IMPORT 26.218.304 28.162.203

PRESTACIONS PER RISC DURANT

L’EMBARÀS I DURANT LA LACTÀNCIA NATURAL

CURA DE MENORS AFECTATS PER CÀNCER O UNA ALTRA MALALTIA GREU

MC MUTUAL va seguir ajudant, el 2015, els treballadors mutualistes amb flls afectats per càncer o una altra malaltia greu. En aquest exercici, la mútua va abonar 2.820.952 euros per aquest concepte, que corresponien a 127 noves prestacions concedides i 190 que continuaven vigents a tancament de l’exercici.

2014 2015

CASOS CONCEDITS

87 127

CASOS VIGENTS A FINAL D’ANY

137 190

IMPORT SATISFET

2.181.003 2.820.952

PRESTACIONS PER CURA DE

MENORS AFECTATS PER CÀNCER O ALGUNA ALTRA MALALTIA GREU

54

Page 54 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »