Page 44 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

En aquest exercici, MC MUTUAL va protegir 1.057.222 persones en les contingències professionals, cosa que representa un 2,73% més que en l’exercici anterior. Cal destacar que, d’aquestes, 1.019.352 eren treballadors per compte d’altri, un 2,97% més que el 2014; i 37.870, professionals autònoms. El 2015, el nombre de treballadors per compte propi que va optar per contractar la cobertura de l’accident de treball i la malaltia professional va experimentar un lleuger descens, amb un percentatge del 18,6% sobre el total de treballadors autònoms adherits a l’entitat.

Si s’analitza la composició de la població protegida per MC MUTUAL, durant els últims anys, la presència de la dona en les plantilles de les empreses mutualistes i entre les treballadores per compte propi ha anat guanyat importància i ha assolit, el 2015, el 48,59% sobre el total.

CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS

El mercat laboral espanyol va seguir la tendència que va iniciar l’any passat i va registrar el 2015 un increment en el nombre d’afliats a la Seguretat Social. En la mateixa línia es va mantenir la població protegida d’MC MUTUAL, que va augmentar lleugerament respecte a l’exercici anterior i va obtenir una quota de mercat del 7,35%.

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ PROTEGIDA

2015

2014

2013

1.057.222

1.029.087

1.006.631

44

Page 44 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »