Page 43 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

preventives, que va passar del 0,5% al 0,7% (Resolució de 4 de maig). I es van mantenir per a aquest exercici els programes, criteris i prioritats establerts el 2014.

En l’últim trimestre de l’any, va entrar en vigor la Llei 47/2015, de 21 d’octubre, reguladora de la protecció social de les persones treballadores en el sector maritimopesquer. La Llei va clarifcar i va defnir el camp d’aplicació d’aquest règim especial, fonamentalment pel que fa a determinats col·lectius en què es produeixen importants incidències en matèria d’enquadrament i cotització.

Finalment, en matèria de gestió i control dels processos d’incapacitat temporal, l’1 de desembre va entrar en vigor l’Ordre ESS 1187/2015, de 15 de juny. Aquesta Ordre va suposar la culminació i desenvolupament del Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control de la incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada. A més, també es van aprovar els nous models d’informes mèdics de baixa, confrmació de la baixa i alta mèdica, i es va introduir el pagament directe obligatori de la incapacitat temporal de qui es troba en situació de jubilació parcial.

43

Page 43 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »