Page 42 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Aquesta Ordre de cotització també va fer referència a la campanya del Bonus 2014, mantenint, amb petits ajustos, els valors límit dels índexs de sinistralitat general i extrema previstos en l’exercici anterior, així com el volum de cotització necessari per accedir a l’incentiu, 5.000 € en el període d’observació. Com en anys anteriors, es van tornar a prorrogar, fns al 30 de juny i 15 d’agost, respectivament, els terminis de presentació de sol·licituds i de remissió a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social dels informes proposta (Ordre ESS/1068/2015, de 3 de juny).

Una altra norma a destacar va ser l’Ordre INT/2223/2014, de 27 d’octubre, que va establir l’obligació d’informar els agents de trànsit quan alguna víctima d’accident de trànsit sigui assistida per un facultatiu de la Mútua o en un centre assistencial d’aquesta, a f que ells puguin emplenar un formulari que serveix de base per elaborar l’estadística nacional d’accidents de trànsit amb víctimes.

En l’àmbit de la contractació, l’exercici també va ser prolífc, pel que fa a la legislació. La Llei de desindexació de l’economia espanyola, Llei 2/2015, de 30 de març; va eliminar l’actualització automàtica dels contractes públics d’acord amb l’IPC; es va adaptar el Reglament de la Llei de contractes a les novetats incorporades al seu dia en matèria de classifcació i d’acreditació de la solvència exigible, tant econòmica com tècnica (Reial decret 773/2015, de 28 d’agost); i es va desenvolupar la regulació del procediment del recurs especial en matèria de contractació (Reial decret 814/2015, d’11 de setembre), al qual va ser necessari adaptar-se amb celeritat, ja que els procediments en curs havien d’adaptar la seva tramitació a les seves disposicions.

En l’àmbit de la prevenció de riscos laborals, es va incrementar la disponibilitat fnancera de les mútues en l’execució de les seves activitats

42

Page 42 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »