Page 40 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

cotització en el qual fguri d’alta i elaborat en funció de la informació de la Tresoreria i d’aquella altra que hagi de ser proporcionada pel subjecte responsable de l’obligació de cotitzar. La incorporació de les empreses a aquest nou sistema s’està fent demanera progressiva, segons les possibilitats de gestió i dels mitjans tècnics de què disposa la mateixa Tresoreria General de la Seguretat Social.

D’altra banda, la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2015 també va incorporar alguns aspectes rellevants. D’unabanda, es vamodifcar la regla del càlcul de la base reguladora de la incapacitat temporal dels treballadors amb jornada parcial i fxos discontinus. La fórmula actual pretén que la prestació es quantifqui en funció de la durada de l’última contractació a temps parcial, amb un màxim de tres mesos anteriors a la baixa mèdica, dividint la suma de les bases de cotització a temps parcial entre el nombre de dies naturals comprès en aquest període.

En la línia d’exercicis anteriors, es va mantenir la limitació de les retribucions dels càrrecs directius i de la resta de l’equip humà de les mútues. No obstant això, en aquesta ocasió es va aprovar la recuperació d’un 24,04% de la paga extraordinària de Nadal no percebuda el 2012; a la qual uns mesos més tard es va afegir la recuperació d’un 26,23% més, aprovada aquesta última devolució pel Reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre.

“S’ha modifcat la regla del càlcul de la base reguladora de la incapacitat temporal dels treballadors amb jornada parcial i fxos discontinus”

40

Page 40 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »