Page 38 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

CANVIS LEGISLATIUS

L’exercici 2015 va ser, sens dubte, un dels que va registrar més activitat legislativa en el sector i MC MUTUAL va saber adaptar-se amb agilitat a la multitud de canvis normatius que van incidir en el seu àmbit d’actuació.

L’exercici es va iniciar amb l’entrada en vigor de la ja coneguda com a “Llei de mútues”, Llei 35/2014, de 26 de desembre, que va introduir importants novetats en el règim jurídic de les ara anomenades “Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social”. Aquest canvi de nomenclatura obeeix al notable increment en la col·laboració amb la gestió de les prestacions de Seguretat Social experimentat durant els últims anys.

Alguns dels aspectes més destacats del nou règim jurídic van ser, entre altres:

>> La modifcació del període de vigència dels convenis d’associació i dels convenis d’adhesió, que van tornar a ser d’un any.

>> L’establiment d’un curs de peticions i queixes a través del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

>> L’eliminació de la possibilitat de retribuir empreses i col·laboradors per l’administració complementària de la directa.

>> La introducció de canvis en la regulació dels òrgans deGovern i Participació de les Mútues, potenciant especialment la participació del col·lectiu de treballadors autònoms (encara que la majoria de novetats, a tancament de l’exercici, es trobaven encara pendents de desenvolupament per poder ser aplicables).

>> La modifcació del destí i percentatge de les reserves i dels excedents que van resultar, després de dotar aquelles.

38

Page 38 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »