Page 34 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

>> JUNTA CONSULTIVA: És un òrgan constituït i regulat per la Junta Directiva, la fnalitat del qual és assessorar en la millora de la qualitat dels serveis prestats per la mútua a les empreses i al seu personal. Per assolir aquest objectiu, se sistematitza una forma d’organitzar i conduir les reunions d’aquesta junta que promou la participació i fomenta el diàleg i el col·loqui amb la direcció de la mútua. El valor afegit de la Junta Consultiva, formada per representants d’empreses associades, és poder reunir un grup d’empresaris i empresàries perquè no només se sentin identifcats amb la mútua, sinó que també s’impliquin en el seu desenvolupament. Els seus membres no perceben cap retribució per la seva gestió.

sindicals més representatives en l’àmbit nacional, i l’altra meitat, a la representació dels empresaris associats a aquella, escollits a través de les organitzacions empresarials de major representativitat. La Comissió de Control i Seguiment té el mateix president que la Junta Directiva i hi actua com a secretari, amb veu però sense vot, el director gerent. Els seus membres no perceben cap retribució per la seva gestió, sense perjudici de la compensació legal per assistència a què tenen dret.

34

Page 34 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »