Page 33 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ I CONSULTA

>> COMISSIÓ DE PRESTACIONS

ESPECIALS: Té a càrrec seu la concessió dels benefcis de l’assistència social que hagi de satisfer la mútua, amb càrrec als recursos previstos. L’assistència social consisteix en la concessió dels serveis i els auxilis econòmics, no reglamentats, que poden oferir-se als treballadors i treballadores per compte d’altri i per comptepropi, i als drethavents d’aquests, que, pel fet d’haver patit un accident de treball o una malaltia professional, es trobin en situacions de necessitat. Està constituïda per vuit membres, quatre dels quals són representants dels treballadors contractats per les empreses associades a l’entitat i els altres quatre, representants dels empresaris associats, designats per la Junta Directiva. El seu president és escollit per la comissió mateixa entre els seus membres. Els representants de la Comissió de Prestacions Especials no reben cap tipus de remuneració per la seva activitat, sense perjudici de la compensació legal per assistència a què tenen dret.

>> COMISSIÓ DE CONTROL

I SEGUIMENT: És l’òrgan de participació institucional dels empresaris i treballadors en el control i seguiment de la col·laboració amb la Seguretat Social que desenvolupa la mútua. El seu nombre de membres, amb un màxim de deu representants, està regulat tenint en compte la dimensió i les característiques de cada mútua. A MC MUTUAL, la Comissió de Control i Seguiment està formada per deu persones. Del total de membres, la meitat correspon a la representació dels treballadors protegits per l’entitat, a través de les organitzacions

33

Page 33 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »