Page 32 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

COMISSIÓ PERMANENT: Està constituïda per entre cinc i set membres de la Junta Directiva: el president, els vicepresidents, el secretari i els vocals designats per aquesta. La Junta Directiva pot delegar en la Comissió Permanent les funcions i facultats que consideri convenients i que no tinguin el caràcter d’indelegables. Els seus membres no perceben cap retribució per la seva gestió, sense perjudici de la compensació legal per assistència a què tenen dret.

PRESIDENT: representa la mútua en qualsevol classe d’actes i contractes i davant les autoritats i els tribunals en qualsevol tipus d’assumptes administratius i judicials. Pot exercir l’ús de la frma social davant de tercers sense cap restricció.

VICEPRESIDENTS: Substitueixen el president en les seves funcions. Són dos membres de la Junta Directiva i són designats per aquesta.

SECRETARIO: Té atribuïdes les funcions, amb el vistiplau del president, de redactar l’ordre del dia de les reunions reglamentàries de l’entitat i de les seves convocatòries, així com la d’ocupar-se de la seva remissió i publicació; aixecar i signar les actes corresponents dels acords adoptats; lliurar les certifcacions esteses per la mútua; custodiar els llibres d’actes, i actuar com a secretari de la Comissió Permanent.

Tots els membres dels òrgans de govern d’MC MUTUAL es comprometen a gestionar l’entitat amb criteris d’efciència, transparència i equitat seguint les directrius marcades pel Codi de Bones Pràctiques subscrit per les mútues del sector.

MC MUTUAL també disposa de dos òrgans de participació, la Comissió de Prestacions Especials i la Comissió de Control i Seguiment, i d’un òrgan de consulta, la Junta Consultiva.

32

Page 32 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »