Page 31 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

>> JUNTA DIRECTIVA: Té a càrrec seu el govern directe i immediat de la mútua, la seva plena representació i totes les facultats de direcció, administració i execució que calguin per a la defensa dels interessos patrimonials i socials de l’entitat, sense cap altra limitació que les establertes pels estatuts i en la normativa vigent en cada moment. D’acord amb els estatuts, la Junta Directiva es compon d’un màxim de vint membres, dinou dels quals pertanyen a les empreses associades. El membre restant és un representant dels treballadors al servei de la mútua. Els membres de la Junta Directiva es distribueixenentreells els càrrecs depresident, vicepresident primer i segon i secretari. La resta de membres ostenten la condició de vocals. També assisteixen a la Junta Directiva amb veu, però sense vot, el director gerent i totes aquelles altres persones la presència de

les quals es consideri necessària. Els membres de la Junta Directiva no perceben cap tipus de remuneració per la seva activitat, sense perjudici de la compensació legal per assistència a què tenen dret, i han de respondre davant la Seguretat Social, la mateixa mútua i els empresaris associats pels danys causats com a conseqüència de la realització d’actes contraris a la normativa aplicable.

>> DIRECCIÓ GENERAL: La gerència i l’administració de l’entitat són potestat del director gerent, que exerceix la direcció tècnica administrativa i la representació de la mútua. No poden ocupar aquest càrrec aquells que pertanyin al Consell d’Administració o exerceixin qualsevol activitat remunerada en una empresa associada a la mútua.

31

Page 31 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »