Page 30 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

ESTRUCTURA DE L’ORGANITZACIÓ

SISTEMA DE GOVERN I PARTICIPACIÓ

MC MUTUAL fomenta la participació de les seves empreses associades i de la seva població protegida en el govern de l’entitat, mitjançant diversos canals que estableix en els seus estatuts.

Els òrgans de govern de l’entitat són la Junta General, la Junta Directiva i la Direcció General.

ÒRGANS DE GOVERN

>> JUNTA GENERAL: És l’òrgan superior de govern de l’entitat. La Junta General està integrada pel col·lectiu d’empresaris associats i un representant dels treballadors i treballadores al servei de la mútua. Tenen dret a vot aquells associats que es trobin al corrent en el compliment de les seves obligacions socials i es computa un vot per cadascun d’ells. Les Juntes Generals Ordinàries se celebren necessàriament un cop l’any i les extraordinàries en qualsevol moment, per acord adoptat per la Junta Directiva o a sol·licitud de la vintena part dels associats.

30

Page 30 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »