Page 28 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

El 2015, MC MUTUAL va estrenar un nou Pla Estratègic, que ha de guiar tota l’actuació de l’entitat fns a l’any 2018.

L’elaboració del nou Pla Estratègic va ser el resultat d’un procés obert i participatiu, de refexió i de canvi empresarial, consensuat, defnint les directrius i línies d’actuació, tant en l’aspecte estratègic com en el pla operatiu i de gestió. La seva posada en marxa va tenir com a fnalitat l’evolució i transformació d’MC MUTUAL amb un nou model de valor adequat a les necessitats del mercat, dels clients i usuaris, i a les tendències que anticipa el futur del sector.

MISSIÓ:

Tenir cura de la salut laboral de les persones de forma responsable.

>> Garantint una assistència sanitària de màxima qualitat, que permeti el guariment i la recuperació dels treballadors lesionats; i proporcionant un servei òptim, a través de la nostra xarxa de centres assistencials, tant pròpia com aliena.

>> Gestionant i administrant els recursos amb efcàcia i efciència, per aconseguir un nivell de solvència adequat, i assegurant la protecció econòmica de la nostra població protegida i els seus familiars.

>> Impulsant polítiques de prevenció de riscos laborals i de promoció de la salut laboral entre les nostres empreses mutualistes, perquè puguin prevenir i minimitzar la sinistralitat laboral i reforçar el seu compromís de responsabilitat social.

En el procés de refexió estratègica, MC MUTUAL també va reconstruir la seva visió de futur per poder transmetre el seu nou somni empresarial, les seves creences i compromisos i fer-los perceptibles a tots els seus clients i cercles d’infuència.

VISIÓ:

Convertir-nos en soci estratègic dels nostres mutualistes per a l’atenció de la salut i del benestar de les persones i per a la reducció dels seus riscos laborals, mitjançant la defnició conjunta de propostes de valor basades en una relació permanent i de confança.

VALORS:

>> Anticipació i adaptació a les necessitats de les empreses i dels seus treballadors i famílies.

>> Compromís i proximitat en les relacions amb les persones.

>> Perseverança en la innovació de valor per a la prestació d’un servei diferenciat.

En el seu pla estratègic, MC MUTUAL també va defnir les set forces que havien de moure l’entitat en els propers anys:

MISSIÓ, VISIÓ, VALORS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES

28

Page 28 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »