Page 24 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

MATERIALITAT:

En l’elaboració de la seva Memòria 2015, MC MUTUAL va comptar amb un equip multidisciplinari de professionals, entre els quals es troben els responsables de cadascuna de les diferents àrees que integren l’organització. Aquest equip va ser l’encarregat de defnir el guió que havia de seguir l’informe i va identifcar els aspectes més rellevants per a l’entitat i per als grups d’interès amb què interactua. Aquesta materialitat es modifcarà en el proper informe anual de l’organització, després de consultar amb els seus principals grups d’interès.

PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS:

MC MUTUAL manté una relació constant i directa amb tots els grups d’interès sobre els quals repercuteixen les accions desenvolupades per l’organització: població protegida, empreses associades i treballadors autònoms adherits, col·laboradors, equip humà, administracions públiques, òrgans de govern de l’entitat, empreses proveïdores, organitzacions sindicals i sector d’activitat. Van ser defnits en el procés d’elaboració de la primera memòria de sostenibilitat de la mútua, l’any 2006 i, a partir del diàleg amb ells, MC MUTUAL identifca les seves expectatives i els seus interessos i construeix una resposta adequada.

PRINCIPIS PER A LA DEFINICIÓ DEL CONTINGUT DE L’INFORME

24

Page 24 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »