Page 23 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Tota la informació que es publica en aquest informe procedeix de les aplicacions pròpies de gestió d’aquesta entitat i, en alguns supòsits que s’indiquen en el document, són el resultat d’una estimació, a partir dels diferents paràmetres que es detallen en els apartats corresponents.

Des de fa nou anys, aquest document s’elabora seguint els principis continguts en la Guia per a l’elaboració de memòries de sostenibilitat, publicada per la Global Reporting Initiative (GRI), estàndard G3, versió 3.1; un model que permet que l’organització sàpiga quin impacte té la seva actuació en els grups d’interès amb què interactua. Durant aquest exercici, des de la nostra organització comencem un exercici

de preparació per poder defnir millor la nostra materialitat i presentar, el 2016, la memòria seguint les directrius marcades per l’estàndard G4.

Amb la fermaconvicciód’actuar sempred’acord amb els criteris de sostenibilitat i conservació del medi ambient, l’informe anual d’MC MUTUAL es publica exclusivament en format digital i pot ser consultat lliurement a www.mc-mutual.com i al portal corporatiu de l’entitat. Així mateix, MC MUTUAL també difon algunes còpies, en format electrònic, entre els principals col·lectius amb què interacciona, i efectua comunicació en xarxes socials, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima difusió d’aquest informe.

La Memòria 2015 d’MC MUTUAL resumeix l’activitat econòmica i social duta a terme per l’organització i recull el seu compromís amb la

responsabilitat social i la gestió responsable dels recursos.

23

Page 23 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »