Page 154 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

ACTIU 2015 2014

B) ACTIU CORRENT 279.502.670,98 446.567.941,81

I. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 0,00 0,00

II. EXISTÈNCIES 342.651,55 326.956,29

1. Productes farmacèutics 81.929,96 79.608,53

2. Material sanitari de consum 260.721,59 247.347,76

3. Altres aprovisionaments 0,00 0,00

III. DEUTORS I ALTRES COMPTES A COBRAR 164.527.250,90 202.585.120,40

1. Deutors per operacions de gestió 14.814.341,46 60.745.704,24

2. Altres comptes a cobrar 149.544.010,61 141.465.411,70

3. Administracions públiques 168.898,83 374.004,46

4. Deutors per administració de recursos a compte d’altres ens públics

0,00 0,00

V. INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI 87.319.647,46 184.134.801,92

1. Inversions fnanceres en patrimoni 0,00 0,00

2. Crèdits i valors representatius de deute 87.305.544,19 182.112.990,79

4. Altres inversions fnanceres 14.103,27 2.021.811,13

VI. AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ 0,00 0,00

VII. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS 27.313.121,07 59.521.063,20

1. Altres actius líquids equivalents 25.473.067,99 54.765.518,75

2. Tresoreria 1.840.053,08 4.755.544,45

TOTAL ACTIU (A+B)..... 518.912.079,74 800.782.929,34

154

Page 154 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »