Page 152 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

ACTIU 2015 2014

A) ACTIU NO CORRENT 239.409.408,76 354.214.987,53

I. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 8.155.991,93 8.702.914,79

1. Inversió en investigació i desenvolupament 0,00 0,00

2. Propietat industrial i intel·lectual 0,00 0,00

3. Aplicacions informàtiques 4.191.039,50 5.101.913,88

4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d’arrendament o cedits 3.964.952,43 3.601.000,91

5. Altre immobilitzat intangible 0,00 0,00

II. IMMOBILITZAT MATERIAL 60.950.948,40 63.315.261,47

1. Terrenys 17.389.132,76 17.389.132,76

2. Construccions 17.669.379,65 17.885.125,24

5. Altre immobilitzat material 25.892.435,99 28.041.003,47

6. Immobilitzat en curs i bestretes 0,00 0,00

III. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 9.812.473,13 8.600.350,30

1. Terrenys 4.938.658,53 4.244.634,07

2. Construccions 4.873.814,60 4.355.716,23

3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes 0,00 0,00

IV. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES

1.883.691,86 10.799.903,03

1. Inversions fnanceres en patrimoni d’entitats de dret públic 1.883.691,86 1.883.691,86

2. Inversions fnanceres en patrimoni de societats mercantils 0,00 8.916.211,17

4. Altres inversions 0,00 0,00

V. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI 156.652.205,01 260.899.193,79

1. Inversions fnanceres en patrimoni 71.069,63 71.472,21

2. Crèdits i valors representatius de deute 155.679.976,74 259.844.684,70

4. Altres inversions fnanceres 901.158,64 983.036,88

VI. DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR A LLARG TERMINI 1.954.098,43 1.897.364,15

152

BALANÇ

PATRIMONI INTEGRAT

Page 152 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »