Page 150 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

ACTIU 2015 2014

B) ACTIU CORRENT 13.622.201,80 3.392.136,48

I. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 0,00 0,00

II. EXISTÈNCIES 0,00 0,00

1. Productes farmacèutics 0,00 0,00

2. Material sanitari de consum 0,00 0,00

3. Altres aprovisionaments 0,00 0,00

III. DEUTORS I ALTRES COMPTES A COBRAR 1.048.926,75 35.095,89

1. Deutors per operacions de gestió 0,00 0,00

2. Altres comptes a cobrar 1.023.647,82 62,51

3. Administracions públiques 25.278,93 35.033,38

4. Deutors per administració de recursos a compte d’altres ens públics

0,00 0,00

V. INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI 1.854.020,57 2.104,46

1. Inversions fnanceres en patrimoni 0,00 0,00

2. Crèdits i valors representatius de deute 1.840.757,17 1.275,25

4. Altres inversions fnanceres 13.263,40 829,21

VI. AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ 0,00 0,00

VII. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS 10.719.254,48 3.354.936,13

1. Altres actius líquids equivalents 9.935.027,60 0,00

2. Tresoreria 784.226,88 3.354.936,13

TOTAL ACTIU (A+B)..... 25.895.918,32 21.497.232,29

150

Page 150 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »