Page 149 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

PATRIMONI NET I PASSIU 2015 2014

A) PATRIMONI NET 24.464.624,60 19.802.053,18

I. PATRIMONI APORTAT 0,00 0,00

II. PATRIMONI GENERAT 24.464.624,60 19.802.053,18

1. Reserves 19.802.053,18 19.478.396,61

2. Resultats d’exercicis anteriors 0,00 -82.646,00

3. Resultats d’exercici 4.662.571,42 406.302,57

III. AJUSTOS PER CANVIS DE VALOR 0,00 0,00

1. Immobilitzat no fnancer 0,00 0,00

2. Actius fnancers disponibles per a la venda 0,00 0,00

IV. ALTRES INCREMENTS PATRIMONIALS PENDENTS D’IMPUTACIÓ A RESULTATS

0,00 0,00

B) PASSIU NO CORRENT 1.335.859,95 1.607.503,42

I. PROVISIONS A LLARG TERMINI 1.335.859,95 1.607.503,42

II. DEUTES A LLARG TERMINI 0,00 0,00

2. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00

4. Altres deutes 0,00 0,00

5. Creditors per arrendament fnancer a llarg termini 0,00 0,00

149

Page 149 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »