Page 148 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

ACTIU 2015 2014

A) ACTIU NO CORRENT 12.273.716,52 18.105.095,81

I. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 0,00 0,00

1. Inversió en investigació i desenvolupament 0,00 0,00

2. Propietat industrial i intel·lectual 0,00 0,00

3. Aplicacions informàtiques 0,00 0,00

4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d’arrendament o cedits 0,00 0,00

5. Altre immobilitzat intangible 0,00 0,00

II. IMMOBILITZAT MATERIAL 403.415,21 441.964,26

1. Terrenys 0,00 0,00

2. Construccions 0,00 0,00

5. Altre immobilitzat material 403.415,21 441.964,26

6. Immobilitzat en curs i bestretes 0,00 0,00

III. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 9.812.473,13 8.600.350,30

1. Terrenys 4.938.658,53 4.244.634,07

2. Construccions 4.873.814,60 4.355.716,23

3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes 0,00 0,00

IV. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES

0,00 8.916.211,17

1. Inversions fnanceres en patrimoni d’entitats de dret públic 0,00 0,00

2. Inversions fnanceres en patrimoni de societats mercantils 0,00 8.916.211,17

4. Altres inversions 0,00 0,00

V. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI 2.057.828,18 146.570,08

1. Inversions fnanceres en patrimoni 71.069,63 71.472,21

2. Crèdits i valors representatius de deute 1.851.365,46 75.097,87

4. Altres inversions fnanceres 135.393,09 0,00

VI. DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR A LLARG TERMINI 0,00 0,00

148

BALANÇ

PATRIMONI PRIVATIU

Page 148 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »