Page 146 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

146

ACTIU 2015 2014

B) ACTIU CORRENT 265.880.469,18 443.175.805,33

I. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 0,00 0,00

II. EXISTÈNCIES 342.651,55 326.956,29

1. Productes farmacèutics 81.929,96 79.608,53

2. Material sanitari de consum 260.721,59 247.347,76

3. Altres aprovisionaments 0,00 0,00

III. DEUTORS I ALTRES COMPTES A COBRAR 163.478.324,15 202.550.024,51

1. Deutors per operacions de gestió 14.814.341,46 60.745.704,24

2. Altres comptes a cobrar 148.520.362,79 141.465.349,19

3. Administracions públiques 143.619,90 338.971,08

4. Deutors per administració de recursos a compte d’altres ens públics 0,00 0,00

V. INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI 85.465.626,89 184.132.697,46

1. Inversions fnanceres en patrimoni 0,00 0,00

2. Crèdits i valors representatius de deute 85.464.787,02 182.111.715,54

4. Altres inversions fnanceres 839,87 2.020.981,92

VI. AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ 0,00 0,00

VII. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS 16.593.866,59 56.166.127,07

1. Altres actius líquids equivalents 15.538.040,39 54.765.518,75

2. Tresoreria 1.055.826,20 1.400.608,32

TOTAL ACTIU (A+B)..... 493.016.161,42 779.285.697,05

Page 146 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »