Page 145 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

145

PATRIMONI NET I PASSIU 2015 2014

A) PATRIMONI NET 409.473.473,05 695.885.712,07

I. PATRIMONI APORTAT 0,00 0,00

II. PATRIMONI GENERAT 404.413.035,98 687.478.056,44

1. Reserves 295.354.947,97 510.134.309,11

2. Resultats d’exercicis anteriors 76.803.530,38 114.820.176,75

3. Resultats d’exercici 32.254.557,63 62.523.570,58

III. AJUSTOS PER CANVIS DE VALOR 5.060.437,07 8.407.655,63

1. Immobilitzat no fnancer 0,00 0,00

2. Actius fnancers disponibles per a la venda 5.060.437,07 8.407.655,63

IV. ALTRES INCREMENTS PATRIMONIALS PENDENTS D’IMPUTACIÓ A RESULTATS

0,00 0,00

B) PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00

I. PROVISIONS A LLARG TERMINI 0,00 0,00

II. DEUTES A LLARG TERMINI 0,00 0,00

2. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00

4. Altres deutes 0,00 0,00

5. Creditors per arrendament fnancer a llarg termini 0,00 0,00

Page 145 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »