Page 144 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

144

BALANÇ

PATRIMONI S. SOCIAL

ACTIU 2015 2014

A) ACTIU NO CORRENT 227.135.692,24 336.109.891,72

I. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 8.155.991,93 8.702.914,79

1. Inversió en investigació i desenvolupament 0,00 0,00

2. Propietat industrial i intel·lectual 0,00 0,00

3. Aplicacions informàtiques 4.191.039,50 5.101.913,88

4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d’arrendament o cedits 3.964.952,43 3.601.000,91

5. Altre immobilitzat intangible 0,00 0,00

II. IMMOBILITZAT MATERIAL 60.547.533,19 62.873.297,21

1. Terrenys 17.389.132,76 17.389.132,76

2. Construccions 17.669.379,65 17.885.125,24

5. Altre immobilitzat material 25.489.020,78 27.599.039,21

6. Immobilitzat en curs i bestretes 0,00 0,00

III. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 0,00 0,00

1. Terrenys 0,00 0,00

2. Construccions 0,00 0,00

3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes 0,00 0,00

IV. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES

1.883.691,86 1.883.691,86

1. Inversions fnanceres en patrimoni d’entitats de dret públic 1.883.691,86 1.883.691,86

4. Altres inversions 0,00 0,00

V. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI 154.594.376,83 260.752.623,71

1. Inversions fnanceres en patrimoni 0,00 0,00

2. Crèdits i valors representatius de deute 153.828.611,28 259.769.586,83

4. Altres inversions fnanceres 765.765,55 983.036,88

VI. DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR A LLARG TERMINI 1.954.098,43 1.897.364,15

Page 144 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »