Page 143 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

2015 2014

1. Cotitzacions socials 761.169.355,90 733.452.644,27 2. Transferències i subvencions rebudes 233.582,03 22.563,87 3. Prestacions de serveis 2.829.148,93 2.574.576,50 4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat 0,00 0,00 5. Altres ingressos de gestió ordinària 42.770.464,88 50.992.915,18 6. Excessos de provisions 0,00 416.204,77

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6) 807.002.551,74 787.458.904,59

7. Prestacions socials -359.057.175,30 -312.630.118,58 8. Despeses de personal -84.853.052,25 -80.152.747,77 9. Transferències i subvencions concedides -192.534.866,04 -182.229.912,11 10. Aprovisionaments -30.014.532,07 -38.470.366,75 11. Altres despeses de gestió ordinària -111.759.600,66 -121.494.427,76 12. Amortització de l'immobilitzat -7.135.271,76 -7.396.104,25

B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+11+12)

-785.354.498,08 -742.373.677,22

I. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A+B)

21.648.053,66 45.085.227,37

13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l’immobilitzat no fnancer i actius en estat de venda

-23.105,13 -73.063,66

14. Altres partides no ordinàries -523.832,16 -53.856,07

II. RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (I+13+14)

21.101.116,37 44.958.307,64

15. Ingressos fnancers 12.599.123,79 15.762.863,70 16. Despeses fnanceres -10.139,53 -8.682,04 17. Despeses fnanceres imputades a l'actiu 0,00 0,00 18. Variació del valor raonable en actius fnancers 2.405.142,71 0,00 19. Diferències de canvi 0,00 0,00 20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius fnancers

1.643.581,83 -11.159,17

III. RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (15+16+17+18+19+20)

16.637.708,80 15.743.022,49

IV. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L’EXERCICI (II+III)

37.738.825,17 60.701.330,13

21. Impost sobre benefcis -821.696,12 9.754,45 V. RESULTAT NET DE L’EXERCICI DESPRÉS D’IMPOSTOS 36.917.129,05 60.711.084,58 ± AJUSTOS EN EL COMPTE DEL RESULTAT DE L’EXERCICI ANTERIOR

2.218.788,57

VI. RESULTAT DE L’EXERCICI ANTERIOR AJUSTAT 62.929.873,15

143

COMPTE DEL RESULTAT PATRIMONI INTEGRAT

Page 143 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »