Page 140 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

El ROE, tot i que es va reduir, encara se situa per damunt de l’agregat del sector. A causa de l’escassa incidència del palanquejament i la rotació, la disminució del rendiment el 2015 es va justifcar per la reducció del marge,

conseqüència de la caiguda en un 46,09% del resultat de l’exercici. Un fet analitzat anteriorment i vinculat, bàsicament, a l’increment de la sinistralitat laboral.

RÀTIOS 2015 2014 2013

RENDIMENT DE FONS PROPIS (ROE) (RESULTAT/FONS PROPIS) X 100

7,88% 9,23% 9,98%

DESCOMPOSICIÓ:

MARGE (RESULTAT/INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ) X 100 4,00% 7,67% 7,52% ROTACIÓ DE L'ACTIU (INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ/ACTIU TOTAL)

1,64 1,07 1,18

PALANQUEJAMENT (ACTIU TOTAL/FONS PROPIS) 1,20 1,13 1,13 ROE DEL SECTOR ND ND 7,48%

Finalment, la disponibilitat va continuar en mínims, com en anys anteriors. Aquest fet es va accentuar encara més, el 2015, pel baix nivell dels tipus d’interès de la liquiditat, negatius per als trams més curts de la corba de tipus.

Per tot això, podem concloure que, durant el 2015, MC MUTUAL va mantenir la seva tradicional solidesa fnancera.

ANÀLISI ECONÒMICA

L’evolució de les ràtios més signifcatives, relatives a l’evolució econòmica d’MC MUTUAL durant els últims tres anys, va ser la següent:

140

Page 140 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »