Page 139 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

ANÀLISI FINANCERA DE L’EXERCICI

L’evolució de les ràtios més signifcatives, relatives al Balanç de situació de la gestió de la Seguretat Social d’MC MUTUAL al tancament de l’exercici durant els últims quatre anys, va ser la següent:

El 2015, MC MUTUAL va mantenir un nivell d’endeutament extremadament baix, malgrat el lleuger increment experimentat. Aquesta evolució, comuna a tot el sector, va ser conseqüència de la important sortida de recursos que va tenir lloc a l’entitat, en aplicació del nou règim de reserves de les mútues esmentat anteriorment.

El fons de maniobra d’MC MUTUAL va continuar sent extremadament alt, encara que durant l’exercici de 2015 es va reduir en un terç, respecte al nivell de l’any anterior. Això va ser resultat de la reducció de les inversions fnanceres del circulant de l’entitat, conseqüència del canvi normatiu respecte a les reserves.

RÀTIOS 2015 2014 2013 2012

ANÀLISI PATRIMONIAL ESTÀTICA

ENDEUTAMENT (EXIGIBLE/FONS PROPIS) 0,204 0,128 0,129 0,161 CONSOLIDACIÓ (IMMOBILITZAT/ACTIU) 0,461 0,456 0,593 0,443 ANÀLISI DE LA SOLVÈNCIA ESTÀTICA SOLVÈNCIA TÈCNICA (ACTIU CIRCULANT/ EXIGIBLE C.P.)

3,183 4,803 3,572 4,022

DISPONIBILITAT (TRESORERIA/EXIGIBLE C.P.) 0,013 0,017 0,026 0,112

139

Page 139 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »