Page 138 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

1 L’article 75. 2 a) de la Llei general de la Seguretat Social (LGSS) estableix que les mútues constituiran una Reserva d’Estabilització de Contingències Professionals que es dotarà amb el resultat econòmic positiu d’AT, obtingut anualment. Tindrà una quantia mínima equivalent al 30% de la mitjana anual de les quotes ingressades en l’últim trienni per AT, el qual, voluntàriament, es podrà elevar fns al 45%, que constituirà el nivell màxim de dotació de la reserva.

2 L’article 75 bis 1. de la LGSS estableix que l’excedent que resulti després de dotar la reserva indicada en l’apartat anterior s’ingressarà en un 80%, amb anterioritat al 31 de juliol de cada exercici, en el compte especial del Fons de contingències professionals de la Seguretat Social obert en el Banc d’Espanya a nom de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS); un 10% de l’excedent s’aplicarà a una Reserva Complementària que constituiran les mútues l’import màxim del qual no pot superar el 25% del nivell màxim de la Reserva d’Estabilització d’AT, indicada en l’apartat anterior, i el 10% restant s’aplicarà a la Reserva d’Assistència Social que es destinarà al pagament de prestacions d’assistència social autoritzades.

3 L’article 75. 2 b) de la LGSS estableix per a les mútues una Reserva d’Estabilització de Contingències Comunes, amb una quantia mínima del 5% de les quotes ingressades durant l’exercici econòmic per les contingències esmentades, la qual es podrà incrementar voluntàriament fns al 25%, que constituirà el nivell màxim de cobertura.

4 L’article 75. 2 c) de l’LGSS fxa també una reserva d’estabilització per cessament d’activitat en els mateixos termes que la de l’article 75. 2 b), però referida a les quotes ingressades per aquesta contingència durant l’exercici. Així mateix, es dotarà una Reserva Complementària d’Estabilització per Cessament d’Activitat, a f de garantir la sufciència fnancera d’aquest sistema de protecció i que s’ingressarà en el TGSS.

DESCRIPCIÓ IMPORTS

SALDOS A 31/12/2016 (PREVISTOS)

% SOBRE QUOTES

BASE DE REPARTIMENT

RESULTAT DE L’EXERCICI I D’EXERCICIS ANTERIORS

75.061.971,68

VARIACIÓ RESULTATS D’EXERCICIS ANTERIORS (#122)

1.511.250,12

RESULTAT PER DISTRIBUIR 76.573.221,80

DISTRIBUCIÓ

RESERVA D’ESTABILITZACIÓ D’AT 1 1.697.328,94 199.319.210,75 45,00% FONS DE CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS DE LA SS 2

57.316.164,46

RESERVA D’ASSISTÈNCIA SOCIAL 2 7.164.520,56

RESERVA COMPLEMENTÀRIA 2 7.164.520,56

RESERVA D’ESTABILITZACIÓ DE CC 3 -5.218.493,50 62.218.700,37 21,84% RESERVA D’ESTABILITZACIÓ PER CATA 4 -77.940,31 2.400.405,43 25,00% RESERVA D’ESTABILITZACIÓ PER CATA EN EL TGSS 4

8.527.121,09

IMPORT DISTRIBUÏT 76.573.221,80

>> Addicionalment, el sanejament de crèdits incobrables i la dotació de la provisió per insolvències va restar 46.102.936,30 euros al resultat de 2015, respecte als 50.180.421,38 euros que es van deduir en l’exercici anterior.

L’import a distribuir, 76.410.504,96 euros, es va destinar en la seva integritat a la dotació de reserves, al Fons de Contingències Professionals i al Fons de Reserva de la Seguretat Social, segons la proposta de distribució següent de la Junta Directiva:

138

Page 138 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »