Page 137 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

>> MC MUTUAL va continuar amb la tendència de creixement de la despesa per incapacitat temporal d’anys anteriors fns a assolir el 15,82%, que va correspondre a 43.162.471,64 euros. Aquest creixement es va deure tant a AT amb un 12,71%, 6.087.381,77 euros, com a CC, amb un 16,48%, traduït en 37.075.089,87 euros, com a conseqüència de l’augment de la sinistralitat.

>> També cal assenyalar l’important increment, en un 9,10%, del cost de la prestació en els casos de risc per embaràs i lactància natural, així com del de la prestació per l’atenció de menors amb càncer o una altramalaltia greu, que van sumar un total de 2.584.122,20 euros. L’augment va ser el resultat de la progressiva difusió del coneixement d’aquesta prestació entre la població treballadora femenina.

>> El cost de les transferències i subvencions, suportat per l’entitat, es va incrementar en un 5,65%, un total de 10.304.953,93 euros. Aquest fet es va deure a l’augment del cost de les subvencions per capitals, del cost dels accidents de treball amb resultat

d’invalidesa o mort, derivat del creixement de la sinistralitat laboral; de les transferències per reassegurances i per l’aportació per al sosteniment dels serveis comuns de la Seguretat Social, per l’increment de les quotes d’AT.

>> Les despeses de personal van créixer el 5,85%, malgrat l’actual escenari de congelació salarial i de plantilla existent. Cal assenyalar la recuperació íntegra d’una paga extraordinària de l’any 2012, la meritació de la qual va ser diferida en el seu moment pel Govern de l’Estat, inclosa en la despesa de personal de l’exercici 2015.

>> MC MUTUAL va seguir amb la seva política de contenció de la resta de partides de despeses. D’aquesta manera, el cost dels aprovisionaments es va reduir un 21,98%, a causa de la desaparició de la despesa de col·laboració, introduïda en el canvi de la Llei general de la Seguretat Social. El cost dels subministraments i serveis exteriors va créixer un 2,13%.

137

Page 137 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »