Page 136 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

RESULTAT DE L’EXERCICI

El resultat obtingut per MC MUTUAL, en la seva activitat de col·laboració amb la Seguretat So-cial el 2015, va suposar la xifra de 32.509.160,61 euros, la qual cosa va signifcar una reducció del 46,09% respecte al resultat de 60.304.782,01 euros obtinguts en l’exercici anterior.

El resultat d’exercicis anteriors va assolir els 42.567.880,05 euros el 2015, un 6,41% més que els 40.004.892,64 euros obtinguts el 2014.

Així doncs, la suma d’ambdues magnituds va comportar que el resultat de l’exercici 2015 asso-lís els 75.077.040,66 euros, una caiguda del 25,15% en comparació amb els 100.309.674,65 euros de l’exercici anterior. Els motius principals d’aquesta reducció van ser:

>> Els ingressos per cotitzacions socials corrents es van incrementar en 27.910.729,09 euros, un 3,81%, a causa de:

1. Les quotes de contingències professionals (AT) van augmentar en un 3,28%, 14.695.783,53 euros, resultat de l’increment, del 2,73%, de la població protegidamitjana, així comd’un 0,53% de la cotitzaciómitjana.

2. Les quotes de la incapacitat temporal per contingències comunes (CC) es van incrementar en un 4,97%, 13.701.246,64 euros, gràcies a l’augment d’un 5,61% de les quotes dels treballadors per compte d’altri i del 3,24% de les dels treballadors autònoms.

3. Els ingressos pel cessament de l’activitat dels treballadors autònoms (CATA) es van reduir en un 4,71%, la qual cosa va disminuir els ingressos anuals en 486.301,08 euros.

136

Page 136 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »