Page 135 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

COMENTARI GENERAL DELS ESTATS FINANCERS DE LA SEGURETAT SOCIAL

Els comptes anuals d’MC MUTUAL de l’exercici 2015 van ser elaborats seguint el que disposa la Resolució d’1 de juliol de 2011 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), per la qual s’aprova l’adaptació del pla general de comptabilitat pública a les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social. El balanç de situació i el compte del resultat econòmic patrimonial van recollir els saldos comparatius corresponents a l’exercici 2014 adaptats, a l’efecte de la seva presentació, amb els imports recollits l’any 2015 en el compte #120 de resultats d’exercicis anteriors.

D’altra banda, la confecció d’aquests comptes també va considerar:

>> L’Ordre EHA/567/2009, de 4 de març, per la qual es regula el procediment telemàtic d’obtenció, formulació i rendició dels comptes anuals de les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social.

>> L’Ordre ESS/2197/2015, de 19 d’octubre, per la qual es regulen les operacions de tancament

de l’exercici 2015, per a les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social.

>> La Resolució de 21 de desembre de 2015, de la Intervenció General de la Seguretat Social (IGSS), per la qual es dicten les instruccions de tancament comptable de l’exercici 2015 per a les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social.

Els comptes anuals van ser auditats per la IGSS, d’acord amb la normativa vigent.

El 29 de desembre de 2014 es va publicar al BOE la Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es va modifcar el text refós de la Llei general de la Seguretat Social (LGSS) en relació amb el règim jurídic de les mútues. Com a conseqüència d’aquest canvi normatiu, a partir de l’1 de gener de 2015, va quedar modifcat el règim de funcionament de la distribució del resultat de l’exercici i de dotació de reserves en aquestes entitats, tal com es recullen en els apartats següents.

135

Page 135 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »