Page 129 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

CONTROL DE LA LEGIONEL·LA: En l’exercici 2015, MC MUTUAL comptava amb tres torres de refrigeració, als centres de Josep Tarradellas, Diagonal i Provença, a Barcelona; i un circuit d’aigua calen-ta sanitària a la clínica MC MUTUAL del carrer Copèrnic. En aquestes instal·lacions, l’entitat efectua-va controls estrictes i duia a terme neteges periòdiques, seguint la normativa vigent per a aquests casos, amb la verifcació co-rresponent d’una empresa d’Inspecció i Control. Cada centre guarda la certifcació de totes les actuacions efectuades.

RESIDUS D’OBRES: Durant l’exercici 2015, l’entitat va fer obres d’ampliació i renovació en alguns dels seus centres, i va generar 605 m3 de runa, que van ser des-truïts, de manera reglamentària, per ges-tors autoritzats. Aquesta dada no es pot convertir a quilograms o tones, atès que els residus generats per les obres estan formats per materials amb densitats molt diverses.

GESTIÓ DE PRODUCTES I SERVEIS

MC MUTUAL va fomentar el comportament responsable entre el seu equip humà, posant en marxa campanyes i iniciatives destinades a la sensibilització en temes mediambientals, de reciclatge, i de consum racional d’energies i materials.

L’organització també va revisar, periòdicament, els aparells de raigs X, tant pel que fa al funcionament com amb controls sensitomètrics, entre altres, i va examinar que la quantitat de radiació emesa es mantingués dins els límits permesos mitjançant un dosímetre que porta el personal sanitari que té contacte amb aquests aparells.

129

Page 129 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »