Page 128 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

RESIDUS SANITARIS: el seu tractament va en funció del tipus de material del qual estiguin compostos. Per tant:

»» Els residus sòlids urbans i els residus sanitaris assimilables a urbans són els que es generen a les àrees dels centres en què no es fan activitats sanitàries o els materials el risc específc d’infecció dels quals es limita a l’interior dels centres sanitaris. S’envasen i s’eliminen seguint les pautes que marca la legislació vigent.

»» Els residus sanitaris especials i els residus de naturalesa química estan subjectes a requeriments especials des del punt de vista sanitari i mediambiental, tant dins com fora del centre sanitari. Es recullen en recipients rígids rebutjables, imperforables i impermeables, que són degudament identifcats, subministrats i recollits per una empresa gestora autoritzada. MC MUTUAL va eliminar els residus de naturalesa química, ja que compta amb equips de radiologia digital

a tots els seus centres. El 2015, es van efectuar 3.227.896 imatges radiològiques digitals i 108.904 estudis radiològics, i es van digitalitzar i van incloure, en la història clínica del pacient, totes les proves d’imatge efectuades en centres concertats aliens, per tal que tot el personal sanitari pogués consultar-les.

2014 2015

Residus sanitaris especials

6.042 litres

3.922 litres

VOLUM DE RESIDUS SANITARIS RECICLATS

128

Page 128 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »