Page 127 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

El control i el seguiment de la quantitat de materials reciclats continuen demostrant l’interès d’MC MUTUAL per a millorar la seva gestió mediambiental.

MC MUTUAL també treballa amb diverses empreses proveïdores homologades per a la recollida i el tractament mediambiental correcte de productes obsolets o que es

2014 2015

Paper o cartró 129.555 kg 151.939 kg Envasos i plàstic 25.411 kg 26.356 kg Piles 70 kg 30 kg Taps 1.020 kg 848 kg Residu voluminós - 130 kg

RECICLATGE I DESTRUCCIÓ DE MATERIALS PER GESTOR AUTORITZAT

2014 2015

Tòners i cartutxos

2.301 kg 1.755 kg

RECICLATGE DE TÒNERS I CARTUTXOS

troben en mal estat, com ara faxos o foto-copiadores. Com a requisit, la mútua exi-geix a aquestes empreses la seva associa-ció a la fundació ECOFIMÁTICA, una entitat sense ànim de lucre l’objectiu principal de la qual és la protecció del medi ambient mitjançant una gestió adequada dels resi-dus generats pels equips tractats.

El 2015, es van donar de baixa 21 equips informàtics, 34 monitors, 52 impressores, 17 faxs, que van ser donats a l’associació sense ànim de lucre Andròmines. Una asso-ciació que treballa per a la inserció socio-laboral de persones en risc d’exclusió i que disposa dels certifcats de gestió ambiental ISO 14001:2004 i EMAS per a totes les seves activitats.

127

Page 127 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »