Page 126 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

2014 2015

Emissions de CO 2

480,320 t 460,320 t

dades de la pàgina web http://www.arboliza. es). Un percentatge lleugerament inferior al registrat per l’entitat el 2014.

Per poder reduir al màxim l’emissió de gasos i, a la vegada, facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral del seu equip humà, MC MUTUAL va impulsar la realització de reunions mitjançant videoconferència i videocol·laboració. El 2015, es van dur a terme un total de 285 reunions per aquestes vies.

B. RESIDUS GENERALS: A causa de la seva activitat com a Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, l’entitat va generar, principalment, dos tipus de residus:

RESIDUS D’OFICINA: el tractament que es fa varia segons la ubicació dels centres, la seva dimensió i la normativa municipal aplicable en cada cas. Tenint en compte aquest aspecte, com a criteri ge-neral, MC MUTUAL va instal·lar contenidors de reciclatge als centres amb més volum de personal. A les altres instal·lacions de l’organització, els residus es van abocar als contenidors municipals corresponents per a cadascun dels materials. En alguns casos, el tractament dels residus també es va ges-tionar a través d’entitats autoritzades.

Material Oficina

Paper Tóners Plàstics Higiene íntima Enderrocs

Bossa segons normativa

Contenidor segons normativa

Contenidor municipal selectiu

Gestor autoritzat

GESTIÓ RESIDUS MUNICIPALS

126

Page 126 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »