Page 122 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

3. MATERIAL SANITARI: MC MUTUAL tria tots els materials de farmàcia que utilitza a través de la Comissió de Farmàcia i els recull en una Guia farmacològica.

4. EQUIPS D’OFICINA: la seva elecció es basa en criteris tècnics i, quan cal, en criteris ergonòmics. En el cas dels equips informàtics, es valora la seva capacitat de procés i que

compleixin la líniadecompatibilitatnecessària amb els sistemes existents a l’organització. Es tracta de material inventariable i amb una rotació mínima. El 2015, MC MUTUAL va renovar 119 equips complets i va incorporar 73 monitors, 67 equips multifunció, 39 pastilles, 47 telèfons mòbils amb tecnologia intel·ligent, una pantalla destinada a formació i un equip de videoconferència.

5. MOBILIARI D’OFICINA: la seva elecció es realitza amb els mateixos criteris que els equips d’ofcina.

MATERIAL 2014 2015

Renovables 44.429 kg. 45.382 kg.

No renovables

686 UNITATS (UN 71,28% SÓN RECICLATS)

813 UNITATS (UN 62,98% SÓN RECICLATS)

CONSUMS DE MATERIALS D’OFICINA MÉS RELLEVANTS

11671,37 kg de paper reciclat

*100 = 25,71% 45381,689 kg de paper consumits

122

Page 122 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »