Page 121 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT

MC MUTUAL treballa de manera responsable i compromesa amb la conservació del medi ambient. En aquesta línia, l’any 2006 l’entitat va publicar la sevaprimeramemòriade sostenibilitat, en què va incloure la gestió responsable dels recursos entre les seves refexions estratègiques i l’anàlisi en temes d’acompliment ambiental. Uns compromisos que es van mantenir vigents en l’exercici 2015.

Per complir els objectius marcats, l’entitat va utilitzar materials adequats per a la construcció i la realització d’obres als seus locals; va reciclar correctament els residus generats mitjançant la contractació d’empreses proveïdores homologades en la gestió dels residus perillosos i no perillosos i va estendre el seu compromís en matèria de responsabilitat ambiental, a través dels seus canals de comunicació.

GESTIÓ DE MATERIALS

Els materials utilitzats a MC MUTUAL es poden classifcar en quatre grans blocs:

1. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ: Compleix les normatives i reglaments que li són aplicables en cada cas, porta el distintiu CE i s’ajusta al que disposa l’article 5.2 del Codi tècnic de l’Edifcació (CTE).

El pla d’inversions d’MC MUTUAL preveu l’actualització progressiva del parc immobiliari de l’organització, amb materials i instal·lacions nous, amb l’objectiu que compleixin les normatives més recents.

2. MATERIAL D’OFICINA: MC MUTUAL disposa d’un catàleg que centralitza tots els materials que es consumeixen a l’organització i que li permet fomentar el consum de materials responsables entre el seu equip humà.

El 2015, el percentatge de material d’ofcina ecològic consumit va representar un 50,7% sobre el total. Els materials responsables amb el medi ambient més sol·licitats van ser carpetes, arxivadors i paper reciclat.

El 2015, el consum de paper es va incrementar lleugerament respecte a l’any anterior, així com també el percentatge de paper reciclat, que va passar d’un 24,29% el 2014 a un 25,71%.

CONSUMS 2014 CONSUMS 2015

Unitats totals consumides 31.204 32.647 Unitats ecològiques consumides 18.237 16.571

Nota: MC MUTUAL considera com a productes ecològics els materials reciclats, amb poc impacte ambiental, sense productes químics o recarregables, entre altres.

121

Page 121 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »