Page 120 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

GARANTIA DE

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

MC MUTUAL disposa d’una política específca de seguretat de la informació, que tant el seu equip humà com el personal subcontractat i les empreses proveïdores compleixen amb caràcter obligatori. També té recursos necessaris i pren les mesures adequades per garantir el compliment de la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD).

>> Campanyes de sensibilització davant tabaquisme, exposició solar, la prevenció les neoplàsies i de donació de sang.

>> Realització de 973 activitats preventi entre les quals van destacar les avaluac generals de riscos, visites de seguretat i sa la coordinació de l’activitat empresarial o plans i simulacres d’emergències.

>> Estudi de la sinistralitat a MC MUTUAL 2015, es van produir 20 accidents de tre amb baixa, tots de caràcter lleu. D’aqu accidents, 16 van ser in itinere, produïts en el domicili habitual del treballador i el lloc de treball o viceversa. Així mateix van registrar 63 accidents sense baixa, lleus, dels quals 27 van ser també in itin i no es va tenir constància de cap mala professional.

Per poder desenvolupar unmodel òptimdegestió de la seguretat de la informació, l’organització compta amb dos Comitès de Seguretat, un a nivell estratègic i un altre a nivell operatiu, que treballen per a l’acurat compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat. Entre les accions previstes per aconseguir aquest objectiu, destaquen les auditories periòdiques, la revisió i publicació de nous procediments en aquesta matèria, i la resposta als dubtes i consultes de caràcter jurídic, tècnic i organitzatiu que puguin sorgir.

2015 TAXA D'ACCIDENTS

TAXA DE MALALTIES PROFESSIONALS

TAXA DE DIES PERDUTS

(IDR)

0,21 0 7,96

120

Page 120 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »