Page 118 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

HORES DE FORMACIÓ

NOMBRE D'EMPLEATS

MITJANA HORES X EMPLEAT

Col·lectiu Administratiu 14.702 2.941 4,99 Col·lectiu Tècnic 1.175 96 12,24 Col·lectiu Subaltern 90 17 5,29

HORES DE FORMACIÓ PER COL·LECTIU

Com ja va passar en anys anteriors, la formació seguida per part de l’equip humà d’MC MUTUAL, el 2015, va obtenir una puntuació elevada. Els professionals de l’entitat van valorar les accions formatives efectuades amb una nota mitjana de 8,86 sobre 10, i van expressar la seva voluntat de seguir amb el procés de formació contínua.

El 2015, les sessions de formació més importants van ser aquelles relacionades amb la implantació de canvis normatius en els procediments i aplicacions internes. Es van organitzar diversos seminaris en línia sobre Implementació dels nous comunicats i recaigudes, Situacions i atributs d’IT i Gestió del Bonus, en què van participar més de 1.000 persones. Com a formació transversal, va destacar el curs en línia sobre “Diversitat i responsabilitat social individual”, que va arribar a 1.475 persones.

Una altra de les iniciatives que MC MUTUAL té en marxa per fomentar el desenvolupament del seu equip humà és el programa de millora contínua AVANÇA, que, el 2015, comptava amb una avaluació competencial, una avaluació del rendiment i una avaluació del lideratge.

El mateix any, es va donar continuïtat a la formació presencial, derivada del Pla Sinapsi, implantat el 2013, amb l’objectiu d’afavorir les habilitats comunicatives entre el col·lectiu dels líders de l’organització.

Una de les novetats incorporades el 2015, en el camp del desenvolupament de les persones de l’organització, va ser l’inici del programa de gestió del coneixement. Un projecte que pretén fomentar la transferència de coneixement entre les persones de l’entitat i assegurar la formació necessària per garantir un servei òptim

118

Page 118 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »