Page 116 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

Totes les persones que treballen a MC MUTUAL disposen d’un Pla de formació contínua que s’inicia amb el Pla d’acollida i continua amb el dissenyd’un itinerari específc, en funciódel llocde treball que exerceixen. Anualment, s’identifquen les necessitats específques de cada col·lectiu i s’analitza l’impacte de la formació oferta en l’exercici anterior per planifcar les accions de formació.

El 2015, es van organitzar 384 accions grupals i individuals, que van comptar amb 2.225 participants.

Com a norma general, a MC MUTUAL totes les accions de formació es planifquen en horari laboral. Així, s’afavoreix la conciliació de la vida personal i laboral i s’ofereixen de la mateixa manera a tot el seu equip humà. El percentatge de dones i homes que assisteixen a accions formatives és proporcional a la seva presència en la plantilla de l’organització.

CONCEPTE EMPLEATS IMPORT TOTAL

Assegurança mèdica 750 656.130 Xec llar d'infants 60 115.593 Bitllet transport 228 112.242 Formació 50 35.459 Assegurança dental 32 4.751

Total 924.175

RETRIBUCIÓ FLEXIBLE

FORMACIÓ GRUPAL

FORMACIÓ INDIVIDUAL

En horari laboral 58,40% 10,73% Fora d'horari laboral 14,95% 15,92%

PERCENTATGE DE FORMACIÓ SEGONS HORARI

116

Page 116 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »