Page 114 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

la incorporació al mercat laboral de les persones amb discapacitat, en què va publicar totes les ofertes de la seva borsa de treball i les va difondre entre diverses associacions i fundacions que les derivaven a Centres Especials de Treball. També es va acollir dues persones en pràctiques procedents de Femarec, una entitat que afavoreix la integració social, laboral i cultural de col·lectius en risc d’exclusió.

ELECCIONS SINDICALS

Des de l’exercici 2007, MC MUTUAL tria els seus representants sindicals a través del sistema electrònic, un mètode en què l’entitat va ser pionera. Les últimes eleccions sindicals es van celebrar durant el quart trimestre de 2015. En el procés de votació van participar un total de 1.121 treballadors, el 65,5% dels electors, que van escollir un total de 90 representants, entre membres de Comitè d’Empresa, delegats i delegades de Personal.

CONTRACTACIÓ DE BÉNS I SERVEIS

A f de garantir la igualtat de tracte amb els seus proveïdors, el compromís adquirit per MC MUTUAL és respectar, dins el termini establert i en la forma pertinent, els acords pactats; abonar un preu lògic de mercat pel servei rebut, afavorir l’optimització de la seva cadena de producció i fer-ne un seguiment conjunt, amb tots ells per reconduir possibles desviacions en ambdós sentits.

Com a Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, la contractació de productes i serveis externs a l’organització s’ajusta, des del 2008, als principis marcats per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i a les seves modifcacions i actualitzacions que estan recollides en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre.

114

Page 114 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »