Page 113 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

perspectiva de gènere en les diferents àrees de l’entitat; assessorament i cooperació amb les diferents àrees funcionals per aconseguir la igualtat d’oportunitats; disseny i gestió de programes de sensibilització i avaluació de les accions dutes a terme.

El compromís d’MC MUTUAL amb la igualtat d’oportunitatsvede lluny i jahaviaestat reconegut per diverses entitats. Entre elles, l’Institut de la Dona, un organisme que depenia del Ministeri de Treball i Afers Socials que, en l’exercici 2006, va concedir a la mútua el distintiu Òptima. Més tard, l’entitat també seria guardonada amb el Premi Catalunya Empresa Flexible, en la Categoria de gran empresa, amb una menció nacional, per la seva fexibilitat horària.

Per garantir la igualtat d’oportunitats, MC MUTUAL compta amb un Pla d’igualtat, dissenyat i implementat el 2006, que es revisa i s’amplia anualment, amb noves accions, que fomenten la igualtat de tracte i eviten qualsevol tipus de

pràctica discriminatòria. També disposa dels següents mecanismes i procediments establerts:

FLEXIBILITAT I EQUANIMITAT

En tots els processos de selecció se segueixen criteris objectius i es valoren les competències professionals; s’utilitza un llenguatge no sexista i s’informa els proveïdors externs del compromís de l’organització amb la igualtat, amb la qual cosa es compleix el sisè principi del Pacte Mundial de les Nacions Unides, pel qual s’estableix que “les empreses han de donar suport a l’abolició de les pràctiques de discriminació en el treball i l’ocupació”.

PROGRAMA MC INTEGRA

El 2015, MC MUTUAL comptava amb 46 persones amb discapacitat entre el seu equip humà, cosa que representa un 2,52% de la seva plantilla. A la pàgina web corporativa, MC MUTUAL va disposar un apartat especial destinat a afavorir

113

Page 113 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »