Page 111 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

En aquest sentit, periòdicament, l’entitat comunica als mitjans de comunicació, i mitjançant xarxes socials, tota la informació que considera que pot resultar d’interès de la societat.

Així mateix, edita materials informatius, amb l’objectiu de facilitar la tasca diària dels seus treballadors protegits i els seus assessors, en matèria de Seguretat Social. En la major part d’aquests materials, MC MUTUAL utilitza imatges reals del seu propi equip humà, a f de transmetre millor els valors de proximitat i accessibilitat que caracteritzen l’organització.

GESTIÓ TRANSPARENT

MC MUTUAL gestiona amb transparència i efciència els recursos públics de la Seguretat Social. Els seus estats comptables són auditats,

anualment, per la Intervenció General de la Seguretat Social i, a més, la mútua disposa de mecanismes de control addicionals com:

>> centralització de les compres.

>> una política de seguretat en la gestió de la informació sanitària (consentiments informats, informació a pacients, etc.).

>> gestió de medicaments i productes sanitaris (comissió de farmàcia).

>> servei de prevenció propi.

>> protecció de dades personals (Comitè de Política de Seguretat i Comitè Operatiu de Seguretat).

>> supervisió de tots els procediments de gestió per part del departament d’auditoria interna.

>> comissió d’igualtat.

111

Page 111 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »