Page 110 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

expressar la seva opinió sobre el clima laboral o els riscos psicosocials existents a l’organització. El 2015 es va fer l’enquesta de clima a l’equip humà d’MC MUTUAL, amb una participació molt elevada, del 75%, i uns resultats satisfactoris.

>> ALTRES CANALS DE COMUNICACIÓ

són el portal corporatiu, que disposa d’un apartat dedicat a la responsabilitat social; la Rescataidees, una bústia interna de sugge-riments que, el 2015, va rebre 247 propostes; la revista de comunicació interna, i el conf-dencial PRL, un canal habilitat per a recollir els problemes interns de funcionament o re-lacionals que es presentin en l’organització. L’entitat també disposa d’uns grups estables de comunicació, amb representació de per-sones de tota l’entitat, la fnalitat dels quals és recollir opinions i percepcions sobre la comu-nicació i proposar mesures que la potenciïn.

>> CONCURSOS , en què es fomenta la participació de l’equip humà de l’entitat. De forma biennal, es trien els millors dibuixos, presentats pels flls o familiars dels empleats, per convertir-los en la felicitació d’aniversari per als treballadors d’MC MUTUAL. El 2015, es va crear un equip multidisciplinari per coordinar la realització de la felicitació de Nadal interna de l’entitat. Més de 70 centres es van sumar a aquesta iniciativa en què, a través de diferents frases d’una cançó, els treballadors i treballadores de l’organització felicitaven les festes nadalenques.

COMUNICACIÓ EXTERNA

MC MUTUAL es comunica amb el seu entorn de manera directa i transparent, amb l’objectiu de facilitar a la seva població protegida, i a tota la societat, la màxima informació sobre el seu acompliment, tant a nivell local com nacional.

110

Page 110 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »