Page 107 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

consultes. Durant l’exercici 2015, el servei de consultes jurídiques va rebre un total de 56 peticions.

>> CALENDARI LABORAL: El 2015 es va actualitzar i va comunicar a les empreses associades i col·laboradors el calendari laboral de 2016, una eina disponible a la zona pública del web corporatiu.

>> CIRCULARS PERSONALITZABLES:

Aquesta funcionalitat, a l’àrea privada del web corporatiu, permet als assessors laborals informar les seves empreses de les novetats en l’àmbit de les mútues, a través de fullets informatius personalitzats. El 2015, es va publicar una nova circular “Modalitats de contractació” que es va sumar a les ja disponibles:

• Malaltia comuna i accident no laboral per compte d’altri.

• Accident de treball i malaltia professional.

• Cuidem de la salut laboral dels treballadors autònoms.

• Les noves regles de determinació dels con-ceptes que integren les bases de cotització.

• Les claus per entendre el nou sistema de baixes per malaltia.

• Nou sistema de liquidació directa de cotit-zacions a la Seguretat Social (Cret@).

>> XARXES SOCIALS: En aquest exercici, MC MUTUAL va incrementar la seva activitat en les xarxes socials, afavorint la comunicació bidireccional i estrenyent vincles amb els seus grups d’interès. El perfl de la mútua a Twitter va comptar amb un 52% més de seguidors (1.219 persones); a Facebook, amb un 59% més de “m’agrada” (541), i a Linkedin, amb un 53% més de seguidors (3.685 persones). En el mateix període, el canal d’MC MUTUAL a YouTube tenia 330 subscriptors.

107

Page 107 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »