Page 103 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

va formar més de 3.500 persones. Amb el mateix objectiu d’afavorir la transició i adaptació a aquesta nova situació i resoldre tots els dubtes quepoguessin sorgir a la sevapoblacióprotegida, l’entitat va posar a la seva disposició diversos materials informatius i accions formatives; i els va proporcionar un assessorament personalitzat.

CONTRIBUIR AL

DESENVOLUPAMENT DE L’RSE

MC MUTUAL informa públicament sobre la seva actuació en matèria de responsabilitat social, a través dels canals de comunicació establerts per l’organització, amb l’objectiu de difondre el seu compromís i estendre’l a tots els col·lectius amb els quals interactua, i a tota la societat.

Anualment, resumeix la seva actuació responsable, mitjançant aquest informe, que publica a la seva pàgina web corporativa i que difon a tota la societat mitjançant diversos canals digitals.

Amb el mateix objectiu, l’organització avalua, en els concursos públics que convoca, el compromís dels seus proveïdors en els àmbits de qualitat, respecte pel medi ambient, seguretat i foment d’unes pràctiques d’ocupació justes i coherents amb els drets humans; i inclou una clàusula a través de la qual s’atorga un valor afegit a la proposició presentada pel licitador que, en el moment d’acreditar la seva solvència tècnica, tingui a la seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat igual o superior al 2%.

103

Page 103 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »