Page 102 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

PRINCIPALS COMPROMISOS ASSUMITS

IMPULSAR LA BONA MARXA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ SOCIAL

Amb la seva actuació diària, MC MUTUAL garanteix una gestió responsable i efcient dels recursos de la Seguretat Social. L’entitat segueix els principis subscrits en el Codi de bones pràctiques, que van signar totes les entitats del sector l’any 2006. I, per afavorir la bona marxa del sistema, també forma part d’organitzacions com ara AMAT (Associació de Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals).

MC MUTUAL també col·labora amb el sistema de protecció social i facilita a les seves empreses associades, als treballadors autònoms adherits, als assessors laborals i a altres entitats amb què

manté un conveni de col·laboració informació d’interès relacionada amb els canvis legislatius i les novetats sorgides en l’àmbit de la Seguretat Social i de la prevenció de riscos laborals.

A fnals de 2015, la mútua comptava amb 87 convenis de col·laboració subscrits amb col·legis professionals, col·legis de graduats socials i universitats, entre altres organitzacions.

En el mateix exercici, MC MUTUAL va seguir acompanyant les seves empreses i col·laboradors, amb l’objectiu de facilitar-los la implantació del sistema de liquidació directa en les cotitzacions de treballadors i empreses a la Seguretat Social, conegut com Cret@, i promogut per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

Per aquesta raó, l’entitat va organitzar 118 jornades i tallers divulgatius, en algunes ocasions amb la col·laboració de la Tresoreria, en què es

102

Page 102 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »