Page 101 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Per a MC MUTUAL, els seus grups d’interès són tots aquells col·lectius amb els quals interactua i sobre els quals impacta la seva actuació. En aquest sentit, ens referim a la població protegida per l’entitat, les empreses associades i els treballadors autònoms adherits, els assessors, el seu equip humà, les administracions públiques, el conjunt de la societat, els seus propis òrgans de govern i participació, les organitzacions que la proveeixen de béns i serveis, el sector de mútues col·laboradores amb la Seguretat Social i les organitzacions sindicals.

Amb l’objectiu d’adaptar, al màxim, la seva actuació a les seves necessitats concretes, MC MUTUAL manté una relació fuida amb tots ells, identifca les seves expectatives, analitza la seva satisfacció respecte al servei que reben i pren en consideració les seves opinions, valoracions i suggeriments de millora.

ÈTICA I

RESPONSABILITAT

MCMUTUAL és unaentitat socialment responsable i, com a tal, està compromesa amb l’aplicació de principis ètics en totes les actuacions que duu a terme. El 2015, l’entitat va seguir apostant per la responsabilitat social i l’aplicació de principis ètics en totes les seves actuacions, uns principis que estan recollits en el seu Codi ètic, elaborat el 2010. A més, el Comitè d’Ètica va analitzar els dilemes sorgits en aquesta matèria i va elaborar els documents “El respecte, capital ètic de l’organització” i “Criteris ètics en la valoració, tipus de contingència i gravetat de les lesions”, que van ser distribuïts a tot l’equip humà de la mútua. En l’exercici de 2015, el Comitè d’Ètica va renovar part dels seus membres, a f d’enriquir els debats i identifcar oportunitats de progrés ètic en tots els camps.

101

Page 101 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »