Page 98 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Gestió de residus i transports

A. Emissions de gasos:

Els gasos d’efecte d’hivernacle que emet MC MU-TUAL es deriven, directament, del transport i, indi-rectament, de la producció d’energia.

Als pocs centres en què l’entitat té sistemes de ca-lefacció, que emeten òxids de nitrogen i sofre, la combustió es controla segons el Reglament d’Ins-tal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE), per tal que la composició dels fums es mantingui dins els paràme-tres establerts per la normativa.

El 2014, l’entitat disposava també d’una caldera de gasoil al centre de Madrid Cartagena, que es-tava controlada per empreses instal·ladores-man-tenidores, acreditades amb el registre industrial co-rresponent, que efectuaven anàlisis periòdiques de combustió, composició i temperatura dels fums.

La resta de locals obtenien la calefacció de sis-temes de climatització amb bomba de calor. Lle-vat d’alguns locals de Barcelona (ubicats al c/ Provença, a l’Av. Diagonal i la clínica MC MUTUAL Copèrnic), que disposaven de calderes de gas na-tural, controlades amb les revisions periòdiques rea-litzades per empreses homologades.

El transport és altra font important d’emissió de ga-sos. MC MUTUAL va utilitzar diversos mitjans de trans-port per al moviment de pacients i per a l’acompli-ment de la seva activitat. La major part d’aquests desplaçaments es van dur a terme en vehicles d’empresa, el combustible dels quals és el gasoil.

El 2014, aquests vehicles van fer 3.002.000 km, 95.000 més que l’any anterior, i van generar 480,320 tones de CO

2

, (calculat segons les dades del web http://

Page 98 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »